Alle categoriëen

Informatie

Cookiebeleid


 

Dit is het cookiebeleid van PrintMedia Group, Doornzelestraat 38, 9000 Gent, (hierna te noemen 'website', ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’). Dit beleid gaat over alle persoonlijke gegevens die via cookies van onze website worden opgeslaan (hierna te noemen 'jij', 'jouw data') om te communiceren met onze webshop. Dit beleid legt uit hoe we deze persoonlijke data gebruiken en wat uw rechten zijn.

Meer uitleg nodig?

Bel ons: +32 9 310 78 19 of stuur ons hier een email
 

1. COOKIES

Een cookie is een klein en simpel bestand welke wordt opgeslagen op je apparaat, bijvoorbeeld om je de basis functionaliteiten te geven voor een website, je instellingen en voorkeuren te onthouden en voor statistische doelen. Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun eigenschappen en functies, en ze worden op jouw apparaat voor verschillende tijdsperiodes opgeslagen: sessie cookies verlopen aan het einde van elke surf sessie. Persistent cookies blijven tot een bepaalde datum die preset is door hun plaatser.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij geven uw persoonsgegeven niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten. Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons. Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

3. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

4. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen.

5. UW RECHTEN

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan bent u te allen tijde gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand. U heeft het recht ons te verzoeken om: - inzage te geven in uw persoonsgegevens, - deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen; - bezwaar te maken tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens; - Verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en/of - om uw persoonsgegevens door te geven aan uzelf of een derde. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heeft u in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen.